İNSAN HAKLARI İHLAL İDDİASI BİREYSEL BAŞVURUSU YAPACAKLARIN DİKKATİNE

Bireysel başvurunuzu BİMER başvuru formunda yer alan boşluğa belirtmeden önce, şu hususları göz önünde bulundurmanız gerekmektedir.

 1. Öncelikle başvurunuza yazılı veya elektronik posta ile cevap verilmesini istiyorsanız kimlik numarasını öğrenerek mutlaka belirtmelisiniz. İsminiz kesinlikle saklı tutulacaktır. (Kimlik numaranızı öğrenmek için tıklayınız.)
 2. Kendinizin bir insan hakları ihlaline uğradığınızı düşünüyorsanız olayın ayrıntılarını belirtmenizde fayda bulunmaktadır. Bu çerçevede ihlale konu olayla ilgili ifadeleri 5N 1K Kuralına göre başvuru metnini "Ne?, Neden?, Nasıl?, Nerede?, Ne Zaman?, Kim?" bilgilerini sağlayacak şekilde yazınız. Yapacağınız başvuruda 5N 1 K kuralına uygun olarak şikâyet edilen kurum ve şikâyete konu hak konularını aşağıdaki listeden yararlanarak belirtiniz. Ayrıca mağdurun cinsiyeti, yaşı, eğitim durumu, iş durumu, medeni durumu, ihlalin olduğu yer, başvuru konusu mağduriyet konusu ile ilgili adli veya idari bir karar olup olmadığını ve varsa ilgili olabilecek belge ve bilgilerden bahsedilmesi konunun araştırılması ve istatistiki veri elde etme amacıyla kullanılması açısından yararlı olacaktır.
 3. Mağdur siz değil de bir başkası ise konunun haber verme olup olmadığını veya mağdurun temsilcisi, avukatı veya yakını sıfatıyla başvurup başvurmadığınızı belirtiniz.
 4. Ayrıca mağdurun cinsiyeti, yaşı, eğitim durumu, iş durumu, medeni durumu, ihlalin olduğu yer, başvuru konusu mağduriyet konusu ile ilgili adli veya idari bir karar olup olmadığını ve varsa ilgili olabilecek belge ve bilgilerden bahsedilmesi konunun sağlıklı bir şekilde araştırılması açısından yararlı olacaktır.
 5. Ayrımcılık yasağı ihlaline uğradığınızı düşünüyorsanız ayrımcılık türünü, ayrımcılık uygulamasının sebebini belirtiniz. Bu konuda aşağıda yer alan Anayasa maddesinden yararlanılabilecektir.
 6. Yapacağınız başvuruda şikâyet edilen kurum veya muhataplar belirtilmelidir. Şikâyet edilen kurum ve şikâyete konu hak konularını belirtirken aşağıdaki listelerden yararlanabilir.

HAK KONULARI LİSTESİ

 • Âdil Yargılanma Hakkı
 • Aile Kurma/Ailenin Korunması Hakkı
 • Ayrımcılık Yasağı (Türünü belirtiniz. Anayasamızda belirtilen ayrımcılık türleri için bakınız)
 • Bilim ve Sanat Hürriyeti
 • Çalışma ve Sözleşme Hakkı
 • Çevre Hakkı
 • Çocuk Hakları
 • Dilekçe Hakkı / Bilgi edinme Hakkı
 • Din ve Vicdan Hürriyeti
 • Eğitim ve Öğrenim Hakkı
 • Engelli (Özürlü) Hakkı
 • Haberleşme/Basın Hürriyeti
 • Düşünce ve İfade Hürriyeti
 • İşkence Yasağı
 • Kadın Hakları
 • Kişi Hürriyeti ve Güvenliği Hakkı
 • Konut Dokunulmazlığı Hakkı
 • Kötü Muamele Yasağı
 • Mülkiyet Hakkı
 • Örgütlenme Hürriyeti
 • Özel Hayatın Gizliliği Hakkı
 • Sağlık ve Hasta Hakkı
 • Seçme ve Seçilme Hakkı
 • Sosyal Güvenlik Hakkı
 • Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hakkı
 • Uyrukluk (Tâbiyet) Hakkı
 • Yaşam Hakkı
 • Yerleşme ve Seyahat Hürriyeti
 • Zorla Çalıştırma ve Angarya Yasağı

ŞİKAYET EDİLEN KURUMLAR LİSTESİ

 • Bakanlık Merkez Teşkilatı (Bakanlık adını belirtiniz)
 • Banka (Özel ve kamu)
 • Belediye
 • Ceza ve Tutukevi
 • Eğitim ve Öğretim Kurumu
 • Emniyet
 • İl Özel İdaresi
 • Jandarma
 • Kaymakamlık
 • Köy Muhtarlığı
 • Meslek Odası ve Birlik
 • Özel Sektör (Şirket, İşletme, vs.)
 • Sağlık Kurumu (Hastane, Sağlık Ocağı, vs)
 • Sosyal Güvenlik Kurumu
 • Valilik (İl Müdürlükleri, bağlı birimler dahil)
 • Yargı (Adlî ve İdarî Yargı)
 • Şikayet edilen kurum yok
 • Şikayet edilen kurum bilinmiyor

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI:

Kanun önünde eşitlik : “Madde 10 – Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. (Ek fıkra: 7.5.2004–5170/1 md.) Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür. Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar.”

NOT: Ayrıca şahsen, mektupla veya faksla da il ve ilçelerde valilik ve kaymakamlık bünyesinde bulunan İnsan Hakları Danışma ve Başvuru Masalarına ve sesli olarak da 150 telefon numarasını arayarak başvurunuzu yapabilirsiniz.